2011-11-04 10:05

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski SA” lub „Bank”) niniejszym informuje, że w związku z umową kredytu konsorcjalnego („Umowa Kredytu Konsorcjalnego”), o której Bank informował w raporcie bieżącym nr 37/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., konsorcjum banków – w tym PKO Bank Polski SA - zawarło z Klientem Banku („Klient”) w dniu 3 listopada 2011 r. aneks, w ramach którego wprowadzono dodatkową transzę kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.753.000.000 zł (słownie: jeden miliard siedemset pięćdziesiąt trzy miliony złotych) („Transza Dodatkowa”). W ramach procesu syndykacji prowadzonego przez dotychczasowych kredytodawców Transzy Dodatkowej, w dniu 3 listopada 2011 r. PKO Bank Polski SA zawarł z grupą banków umowę przeniesienia zaangażowania („Umowę Przeniesienia”) skutkującą zwiększeniem zaangażowania w ramach umowy dotyczącej udzielenia finansowania Klientowi. Na mocy Umowy Przeniesienia PKO Bank Polski SA z dniem 3 listopada 2011 r. wszedł w prawa i obowiązki kredytodawców Transzy Dodatkowej z udziałem wynoszącym 400.000.000 zł (słownie: czterysta milionów złotych). Jednocześnie Zarząd Banku informuje, iż udział PKO Banku Polskiego SA w pozostałych transzach zawartych w ramach Umowy Kredytu Konsorcjalnego zmniejszył się z 1.200.000.000 zł (słownie: jeden miliard dwieście milionów złotych) do 1.000.000.000 zł (słownie: jeden miliard złotych). Okres kredytowania w ramach Transzy Dodatkowej wynosi do 84 miesięcy od daty pierwszego uruchomienia Transzy Dodatkowej. Oprocentowanie Transzy Dodatkowej oparte jest na stawce WIBOR powiększonej o marżę Banku. Wysokość marży dla Transzy Dodatkowej jest uzależniona od wybranego wskaźnika finansowego Klienta. Wierzytelność z tytułu Transzy Dodatkowej została zabezpieczona na zasadzie pari passu (tj. równorzędnych praw) z pozostałymi transzami w ramach Umowy Kredytu Konsorcjalnego. Zawarcie aneksu do Umowy Kredytu Konsorcjalnego i w jego konsekwencji - Umowy Przeniesienia powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż łączna wartość świadczeń wynikających z umów zawartych przez Bank z Klientem Banku spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 lit. a w związku z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Łączna wartość zaangażowania Banku z tytułu umów o charakterze kredytowym zawartych przez Bank z Klientem i jego spółkami zależnymi w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 3.658.000.000 zł (słownie: trzy miliardy sześćset pięćdziesiąt osiem milionów złotych), a w ujęciu netto, z uwzględnieniem wartości kwoty pieniężnej (kaucji) wpłaconej na rachunek Banku, zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe – 1.400.000.000 zł (słownie: jeden miliard czterysta milionów złotych), czyli zwiększyło się w stosunku do stanu, o którym informowano w raporcie bieżącym nr 37/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. o 200.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych). Umowy o Otwarcie Akredytyw (o których mowa w raporcie bieżącym nr 37/2011) są umowami o największej wartości spośród umów zawartych przez Bank z Klientem w okresie 12 miesięcy poprzedzających zawarcie aneksu do Umowy Kredytu Konsorcjalnego.