2011-11-10 15:13

Podstawa prawna: Artykuł 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i par. 5 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) podaje do publicznej wiadomości iż w dniu 10 listopada 2011 r. Bank przeprowadził emisję obligacji własnych („Emisja”) na podstawie Programu Emisji obligacji na rynek krajowy, o którego otwarciu Bank informował raportem bieżącym nr 32/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r („Program Emisji”). Poniżej Bank podaje do publicznej wiadomości następujące informacje dotyczące Emisji:

  1. obligacje wyemitowane w ramach Emisji są obligacjami na okaziciela;
  2. wartość nominalna obligacji wyemitowanych w dniu 10 listopada 2011 r. w ramach Emisji wynosi 2.250.000.000 zł (słownie: dwa miliardy dwieście pięćdziesiąt milionów złotych);
  3. łączna wartość obligacji wyemitowanych na podstawie Programu Emisji – wraz z wartością obligacji wyemitowanych w ramach Emisji – wynosi 2.950.000.000 zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset pięćdziesiąt milionów złotych);
  4. wartość nominalna jednej obligacji wyemitowanej w ramach Emisji wynosi 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych);
  5. cena emisyjna obligacji wyemitowanych w ramach Emisji jest równa 2.220.099.750 zł (słownie: dwa miliardy dwieście dwadzieścia milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych);
  6. obligacje emitowane w ramach Emisji są zerokuponowe, dyskontowe; wykup obligacji emitowanych w ramach Emisji będzie dokonywany po ich wartości nominalnej; 8. wartość zobowiązań Banku na dzień 30 września 2011 r. wyniosła 163.079.199.000 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliardy siedemdziesiąt dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
  7. perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Bank jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W wyniku przeprowadzonej w dniu 10 listopada 2011 r. Emisji całkowita wartość niewykupionych obligacji wyemitowanych przez Bank w ramach Programu Emisji przekroczyła – wraz z wartością obligacji wyemitowanych w ramach Emisji – poziom 10% kapitałów własnych Banku.