2011-11-23 11:58

Podstawa prawna: Artykuł 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i par. 5 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) informuje, iż w dniu 22 listopada 2011 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanowił oznaczyć kodem PLPKO0000073 197.500.000 akcji zwykłych na okaziciela Banku, powstałych po zamianie dokonanej 24 listopada 2011 r. 197.500.000 akcji imiennych Banku oznaczonych kodem PLPKO0000024. Konwersja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, została dokonana na skutek wniosku akcjonariusza – Skarbu Państwa o zamianę 197.500.000 akcji imiennych Banku serii A na akcje na okaziciela oraz w związku ze zmianą Statutu Banku dokonaną uchwałą nr 26/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dniu 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Banku. Pozostałe akcje imienne Banku serii A w liczbie 312.500.000 są w dalszym ciągu oznaczone kodem PLPKO0000024.