2012-09-27 09:54

Podstawa prawna:

Paragraf 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (”PKO Bank Polski SA” lub „Bank”) informuje, że w dniu 26 września 2012 r. Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego SA powołała Pana Piotra Mazura na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku, któremu będą podlegały sprawy z zakresu ryzyka i windykacji na wspólną kadencję Zarządu Banku, rozpoczętą z dniem 30 czerwca 2011 r.; powołanie następuje z dniem 1 stycznia 2013 r. pod warunkiem wydania najpóźniej w tym dniu stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), a w przypadku niewydania zgody przez KNF do dnia 1 stycznia 2013 r. – z dniem wydania zgody.

 

Poniżej Bank przekazuje informacje o powołanym członku Zarządu PKO Banku Polskiego SA:

 

Piotr Mazur

Lat 46, jest magistrem ekonomii. Studiował na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, na Wydziale Zarządzania i Informatyki, na kierunku Organizacja i Zarządzanie.

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w bankowości, w tym 14 lat na stanowiskach kierowniczych – głównie w obszarach ryzyka, restrukturyzacji i kredytów. Posiada doświadczenie w pracy w międzynarodowych grupach finansowych działających w Europie, USA i Ameryce Południowej. Członek rad nadzorczych, rad wierzycieli, członek i przewodniczący kluczowych komitetów zarządzania ryzykiem. Brał udział w tworzeniu strategii Banku Zachodniego WBK SA, bezpośrednio odpowiadał za zarządzanie ryzykiem, optymalizację procesów windykacji i restrukturyzacji, współpracował z regulatorami w Polsce i za granicą .

Po studiach rozpoczął pracę w Banku BPH w obszarze kredytów. Od 1992 r. związany z Bankiem Zachodnim SA, a następnie po połączeniu z Bankiem Zachodnim WBK SA (początkowo jako specjalista, następnie naczelnik wydziału Departamentu Inwestycji Kapitałowych, później jako dyrektor Departamentu Kontroli Jakości Kredytów). W latach 2005-2008 był Dyrektorem Obszaru Business Intelligence i Zarządzania Ryzykiem, a w latach 2008-2010 był Zastępcą Głównego Oficera ds. Ryzyka. Od stycznia 2011 jest Głównym Oficerem Kredytowym -  a od marca 2012 jest także  Zastępcą Głównego Oficera ds. Ryzyka. Jest  Przewodniczącym Komitetu Kredytowego BZ WBK SA. Jest także członkiem rad nadzorczych: BZ WBK Faktor Sp. z o.o., BZ WBK Leasing SA, BZ WBK Finanse Sp. z o.o. Jest również zastępcą Przewodniczącego Forum Ryzyka Kredytowego oraz zastępcą Przewodniczącego Forum Modeli Ryzyka.

W związku z jego powołaniem na członka Zarządu Banku, Pan Piotr Mazur oświadczył, że z dniem powołania na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku nie będzie:

- prowadził działalności konkurencyjnej w stosunku do PKO Banku Polskiego SA

- wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do PKO Banku Polskiego SA spółce cywilnej lub osobowej

- członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO Banku Polskiego SA

- członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO Banku Polskiego SA osoby prawnej

 

Ponadto Pan Piotr Mazur oświadczył, że  nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.