2011-12-09 16:46

Podstawa prawna: Artykuł 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i par. 5 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) podaje do publicznej wiadomości iż w dniu 09 grudnia 2011 r. Bank przeprowadził emisję obligacji własnych („Emisja”) na podstawie Programu Emisji obligacji na rynek krajowy, o którego otwarciu Bank informował raportem bieżącym nr 32/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. („Program Emisji”). Poniżej Bank podaje do publicznej wiadomości następujące informacje dotyczące Emisji

  1. obligacje emitowane w ramach Emisji zostały wyemitowane na podstawie ustawy o obligacjach i środki uzyskane z Emisji zostały przeznaczone na ogólne cele finansowania Banku;
  2. obligacje wyemitowane w ramach Emisji są obligacjami na okaziciela;
  3. wartość nominalna obligacji wyemitowanych w dniu 09 grudnia 2011 r. w ramach Emisji wynosi 700 000 000 zł(słownie: siedemset milionów złotych);
  4. łączna wartość obligacji wyemitowanych na podstawie Programu Emisji – wraz z wartością obligacji wyemitowanych w ramach Emisji – wynosi 2 950 000 000 zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset pięćdziesiąt milionów złotych);
  5. wartość nominalna jednej obligacji wyemitowanej w ramach Emisji wynosi 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych);
  6. cena emisyjna obligacji wyemitowanych w ramach Emisji jest równa 690 711 700 zł(słownie: sześćset dziewięćdziesiąt milionów siedemset jedenaście tysięcy siedemset złotych);
  7. obligacje emitowane w ramach Emisji są zerokuponowe, dyskontowe; wykup obligacji emitowanych w ramach Emisji będzie dokonywany po ich wartości nominalnej;
  8. wartość zobowiązań Banku na dzień 30 września 2011 r. wyniosła 163 079 199 000 złotych(słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliardy siedemdziesiąt dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
  9. perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Bank jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dn. 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Jednocześnie Bank informuje, iż łączna całkowita wartość niewykupionych obligacji wyemitowanych przez Bank na podstawie Programu Emisji nie uległa zmianie w stosunku do wielkości, o której Bank informował raportem bieżącym nr 75/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. i wynosi nadal 2 950 000 000 zł, ponieważ wraz z przeprowadzeniem Emisji Bank przeprowadził wykup obligacji wyemitowanych uprzednio w ramach Programu Emisji, a łączna wartość obligacji podlegających wykupieniu wynosiła 700 000 000 zł. Po przeprowadzonej w dniu 09 grudnia 2011 r. Emisji całkowita wartość niewykupionych obligacji wyemitowanych przez Bank w ramach Programu Emisji przekracza – wraz z wartością obligacji wyemitowanych w ramach Emisji – poziom 10% kapitałów własnych Banku.