2013-11-21 18:38

Podstawa prawna:

Paragraf 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank") niniejszym informuje, że w dniu 21 listopada 2013 r. Pan Krzysztof Kilian – Członek Rady Nadzorczej Banku – zrezygnował z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku z dniem 21 listopada 2013 r.