2005-04-07 22:51

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 28 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 7.04.2005 r. Rada Nadzorcza PKO BP SA dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku. Podmiotem tym jest spółka Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez KIBR pod numerem 130. Wybór spółki Ernst & Young Audit Sp. z o.o. dokonany został przez Radę Nadzorczą Banku zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, na podstawie par. 15 ust.1 pkt 3 statutu Banku po przedstawieniu temu organowi rekomendacji wewnętrznej Komisji Przetargowej. Umowa ma być zawarta na okres obejmujący badanie sprawozdań finansowych Banku za lata 2005 -2007 według MSR. Bank korzystał z usług spółki Ernst & Young Audit Sp. z o.o. w zakresie: badania sprawozdań finansowych za lata 2002-2004, badania sprawozdań finansowych przygotowanych w formacie prospektu emisyjnego wraz z wydaniem wymaganych oświadczeń dla celów przygotowania prospektu emisyjnego, wsparcia w zakresie wdrożenia efektywnej stopy procentowej, wyceny i prezentacji wbudowanych instrumentów pochodnych oraz wdrożenia metod wyceny portfela kredytowego zgodnie z MSR 39.