2009-03-31 15:00

Podstawa prawna: § 103 ust.2 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna niniejszym informuje, iż skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej PKO BP SA wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2009 r., którego termin opublikowania został wyznaczony na dzień 24.09.2009 r. (Raport bieżący nr 3/2009 z dnia 16.01.2009) zostanie opublikowany w dniu 27.08.2009 r. Ponadto Zarząd informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 ww. Rozporządzenia rezygnuje z przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2009 r.