2011-12-16 17:42

Nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) niniejszym informuje, że otrzymał pisma od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej („SP”) oraz Banku Gospodarstwa Krajowego („BGK”), informujące, że SP oraz BGK podjęli decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia wspólnej sprzedaży akcji Banku w drodze wtórnej oferty publicznej i zaprzestaniu prac nad tą ofertą. Niniejszy materiał został przygotowany stosownie do wymogów art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) i ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty nabycia papierów wartościowych spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. ("Bank"). Prospekt przygotowany w związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem ofertą publiczną papierów wartościowych Banku do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") ("Prospekt") będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Banku oraz dopuszczeniu i wprowadzeniu papierów wartościowych Banku („Dopuszczenie”). Bank będzie mógł przeprowadzić Dopuszczenie po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce, oraz jego publikacji. W związku z Dopuszczeniem, Bank udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.pkobp.pl) jak również na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl). Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.