2005-04-07 22:56

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust.1 pkt.31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 07.04.2005 roku Rada Nadzorcza PKO BP SA na podstawie § 15 pkt. 7 i 8 Statutu Banku podjęła 3 uchwały powołując

  • Andrzeja Podsiadło do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
  • Kazimierza Małeckiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa I Zastępcy Prezesa Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
  • Jacka Obłękowskiego do pełnienia funkcji członka Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

Zgodnie z podjętymi uchwałami powyżej wskazane osoby zarządzające zostały powołane z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2004 rok, do pełnienia wskazanych funkcji w PKO BP S.A. na kadencję Zarządu rozpoczynającą się z tym dniem. Informacje o powołanych członkach Zarządu: Andrzej Podsiadło – Prezes Zarządu Lat 54. Pełni funkcję Prezesa Zarządu od 20 czerwca 2002 roku. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest doktorem nauk ekonomicznych oraz absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. W latach 1973–1978 był zatrudniony jako pracownik naukowy w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Od 1978 r. do 1988 r. pracował jako dyrektor Zespołu Polityki Ekonomicznej oraz jako dyrektor Zespołu Analiz Gospodarczych w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. W latach 1989–1992 pracował w Ministerstwie Finansów, najpierw w randze podsekretarza stanu, a następnie sekretarza stanu. W 1992 r. został powołany do pełnienia funkcji prezesa zarządu Powszechnego Banku Handlowego Gecobank SA, którą pełnił do 1994 r. W latach 1994–1995 sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu PKO – bp. W 1995 r. został powołany do pełnienia funkcji prezesa zarządu Powszechnego Banku Kredytowego S.A., którą pełnił do 2002 r. Andrzej Podsiadło pełnił ponadto funkcje przewodniczącego Rady Nadzorczej Górnośląskiego Banku Gospodarczego S.A., Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PBK S.A.. (PTE Ergo Hestia S.A.) oraz Pekao SA, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej TUiR Warta, członka Rady Nadzorczej Polskich Kolei Państwowych, Huty Katowice S.A., Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej, Banku Wschodniego S.A. w Białymstoku oraz Polskiej Fundacji Promocji Kadr. Był także prezesem zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, członkiem Rady Programowej Warszawskiej Szkoły Bankowej, Rady Banków przy Prezesie NBP, jak również przedstawicielem Polski w Radzie Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej w Moskwie oraz w Radzie Międzynarodowego Banku Inwestycyjnego w Moskwie. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Związku Banków Polskich oraz członka Rady Muzeum Narodowego w Warszawie. W związku z nabyciem przez Bank dnia 5 sierpnia 2004 r. 25,0001% akcji Banku Pocztowego od dnia 8 września 2004 r. Andrzej Podsiadło jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Pocztowego. Kazimierz Małecki – Wiceprezes I Zastępca Prezesa Zarządu Lat 53. Pełni funkcję Wiceprezesa I Zastępcy Prezesa Zarządu od 4 lipca 2002 r. W Banku odpowiedzialny jest za obszar planowania, restrukturyzacji i rynku kapitałowego. Ponadto przewodniczy Komitetowi Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Komitetowi Sterującemu ds. ZSI. Posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pracę rozpoczął w 1978 r.w Kancelarii Sejmu, gdzie do 1987 r. pracował na stanowiskach od stażysty do dyrektora Biura Prawnego. Od 1987 r. do 1989 r. pracował w Urzędzie Rady Ministrów, na stanowisku podsekretarza stanu, a następnie sekretarza Rady Ministrów. W latach 1989–1991 zajmował stanowisko zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 1991–1993 ponownie pracował w Urzędzie Rady Ministrów, na stanowisku sekretarza stanu, sekretarza Rady Ministrów. W 1993 r. powołany został do pełnienia funkcji wiceprezesa I zastępcy prezesa Zarządu Polskiego Banku Inwestycyjnego S.A., którą sprawował do 1996 r. W latach 1996–2001 sprawował funkcję wiceprezesa zarządu Powszechnego Banku Kredytowego S.A., natomiast od stycznia do lipca 2002 r. był kuratorem w PKO BP. Kazimierz Małecki jest również przewodniczącym Rady Nadzorczej PTE Bankowy oraz wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej PKO/CS TFI, jednostek podporządkowanych wobec Banku. Jacek Obłękowski – członek Zarządu Lat 40. Pełni funkcję członka zarządu PKO BP od 20 czerwca 2002 roku. W Banku odpowiedzialny jest za obszar rynku detalicznego oraz jest zastępcą przewodniczącego Komitetu Sterującego ds. ZSI. Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Pracę zawodową rozpoczął w 1991 r. w Powszechnym Banku Gospodarczym S.A., gdzie do 1998 r. pracował na stanowiskach od stażysty do dyrektora Departamentu Zarządzania Siecią. Od września 1998 r. jest pracownikiem Banku, gdzie pracował kolejno na stanowiskach dyrektora Departamentu Bankowości Detalicznej, dyrektora Departamentu Marketingu i Sprzedaży i jednocześnie p.o. dyrektora Biura Obsługi Rekompensat, dyrektora zarządzającego Pionem Sieci oraz, od grudnia 2000 r. do czerwca 2002 r.– dyrektora zarządzającego odpowiedzialnego za nadzorowanie prac związanych z biznesowymi aspektami wdrożenia Centralnego Systemu Informatycznego. Jacek Obłękowski był przewodniczącym Rady Nadzorczej IFS do dnia 2 września 2004 r. Od 3 września 2004 r., w związku z nabyciem w dniu 26 sierpnia 2004 r. przez Bank 66,65% akcji KBU, został również przewodniczącym Rady Nadzorczej KBU. Żadna z powyżej wskazanych Osób Zarządzających nie wykonuje żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem PKO BP, która byłaby konkurencyjna wobec działalności przedsiębiorstwa PKO BP. Żadna z powyżej wskazanych Osób Zarządzających nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do PKO BP spółce cywilnej lub osobowej. Żadna z powyżej wskazanych Osób Zarządzających nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO BP ani nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO BP osoby prawnej. Żadna z powyżej wskazanych Osób Zarządzających nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.