2009-04-06 15:16

Podstawa prawna:
Paragraf 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Treść raportu:
Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO BP SA”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 6 kwietnia 2009 r. podjęło uchwałę o przerwie w obradach do dnia 20 kwietnia 2009r. do godziny 11:00.