2013-02-01 14:00

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że otrzymał od Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK SA zawiadomienie, iż w wyniku transakcji nabycia akcji Banku zawartych w dniu 24 stycznia 2013 r. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”) zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Banku powyżej 5 %.

Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 28 stycznia 2013 r. Aviva OFE posiadał 57.152.447  akcji Banku, stanowiących 4,57 % kapitału zakładowego Banku i uprawniających do 57.152.447  głosów na walnym zgromadzeniu Banku, co stanowiło 4,57 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku.

Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 29 stycznia 2013 r. Aviva OFE posiadał 83.952.447 akcji Banku, stanowiących 6,72% kapitału zakładowego Banku i uprawniających do 83.952.447 głosów na walnym zgromadzeniu Banku, co stanowiło 6,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku.