2013-02-01 00:00

Podstawa prawna:

Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

 

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  ("Bank") informuje, że  w dniu 1 lutego 2013 r. otrzymał zawiadomienie o transakcji nabycia akcji Banku dokonanej przez osobę (podmiot) blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Banku, której wartość przekroczyła 5 000 euro, wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia zawarcia transakcji. W dniu 24 stycznia 2013 r. osoba (podmiot) blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej Banku nabyła 11.000.000 akcji Banku po cenie 34,25 PLN za akcję. Transakcja ta była transakcją pakietową dokonaną  na rynku regulowanym za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.