2014-02-17 14:43

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zawarcia umowy z Nordea Bank AB (publ), spółką zarejestrowaną w Szwecji, dotyczącej nabycia przez PKO Bank Polski S.A. („Bank”, „Wzywający”) akcji spółek Nordea Bank Polska S.A. („Nordea Bank Polska”), Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Nordea Finance Polska S.A. („Umowa”), Bank informuje, iż do dnia 16 lutego 2014 r. nie ziścił się warunek określony w pkt 24 treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Nordea Bank Polska („Akcje”) ogłoszonego przez Wzywającego w dniu 3 grudnia 2013 r. („Wezwanie”), zawarty w Wezwaniu na podstawie  postanowień Umowy, tj. do wyżej wskazanego dnia nie została wydana i doręczona Bankowi decyzja Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia przez Bank akcji Nordea Bank Polska w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Nordea Bank Polska oraz nie upłynął ustawowy termin na doręczenie decyzji zawierającej sprzeciw KNF wobec takiego nabycia.

W związku z tym, działając na podstawie § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2005, Nr 207, poz. 1729, ze zm.), a także na podstawie pkt 11 treści Wezwania oraz Umowy, Wzywający postanowił, w uzgodnieniu z Nordea Bank AB (publ), przedłużyć okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu do dnia 1 kwietnia 2014 r. włącznie.

Zmianie ulegają następujące terminy dotyczące Wezwania:

Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje:

1 kwietnia 2014 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji Zdematerializowanych na GPW:

4 kwietnia 2014 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji Niezdematerializowanych:

4 kwietnia 2014 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji przez KDPW:

9 kwietnia 2014 r.

Bank oczekuje, że wskazany powyżej warunek zostanie spełniony do 16 dnia ostatniego miesiąca przedłużonego okresu przyjmowania zapisów w Wezwaniu, tj. do dnia 16 marca 2014 r., który to termin może zostać przedłużony jednokrotnie lub wielokrotnie, aż do dnia 21 kwietnia 2014 r., o ile wskazany wyżej warunek nie zostanie spełniony w przewidywanym terminie.

Wzywający podtrzymuje zamiar nabycia wszystkich Akcji po spełnieniu warunków określonych w treści Wezwania.