2015-03-18 09:40

Podstawa prawna:

Par. 5 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

 

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. (“Bank”) informuje, iż w dniu 17 marca 2015 r. Moody’s Investors Service („Moody’s”) opublikował notę prasową, w której poinformował o rozpoczęciu przeglądu ocen ratingowych nadanych bankom zgodnie z zasadami nowej metodologii.

Nowa metodologia Moody’s została wydana przez tę agencję w dniu 16 marca 2015 r.   

Wyżej opisany przegląd dotyczy wybranych banków, którym Moody’s nadaje oceny ratingowe, w tym Banku.

Przegląd dotyczy aktualnych ocen ratingowych nadanych Bankowi przez Moody’s.

Opublikowana przez Moody’s nota prasowa wraz z przywołanymi w niej dokumentami znajduje się na stronie internetowej Moody’s:  https://www.moodys.com/research/Moodys-reviews-global-bank-ratings--PR_321005# .

Zgodnie z opublikowanymi przez Moody’s informacjami, przegląd ocen ratingowych podjęty na skutek zmian metodologii powinien zostać zakończony w ciągu sześciu miesięcy od dnia wydania zmiany metodologii.