2014-02-25 08:38

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zawarcia przez PKO Bank Polski S.A. („Bank”) z Nordea Bank AB (publ), spółką zarejestrowaną w Szwecji, umowy dotyczącej nabycia przez Bank akcji spółek Nordea Bank Polska S.A. („Nordea Bank Polska”), Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. („Nordea Life Polska”) oraz Nordea Finance Polska S.A. („Umowa”, „Transakcja”), Bank informuje o powzięciu w dniu 24 lutego 2014 r. wiadomości o spełnieniu się kolejnego z przewidzianych w Umowie warunków zawieszających dotyczących zamknięcia Transakcji. Spełniony warunek polegał na niezakłóconym (w istotny sposób) świadczeniu przez podmiot z Grupy Nordea (tj. Nordea IT Polska sp. z o.o.) na rzecz Nordea Bank Polska, w okresie przewidzianym w Umowie, określonych w ramach umowy outsourcingowej usług w obszarze IT, umożliwiających bezpieczne funkcjonowanie Nordea Bank Polska przed migracją do systemów Banku danych, danych klienckich, usług oraz systemów Nordea Bank Polska.

W związku z powyższym, ostatnimi warunkami zawieszającymi dotyczącymi zamknięcia Transakcji są warunki dotyczące wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) decyzji o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia przez Bank akcji Nordea Bank Polska oraz akcji Nordea Life Polska w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, odpowiednio, Nordea Bank Polska oraz Nordea Life Polska lub bezskutecznego upływu terminu do zgłoszenia przez KNF takiego sprzeciwu.