2016-02-29 16:03

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


Treść raportu:

Zarząd Banku PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku, zwołanym na 25 lutego 2016 r. („NWZ”), dysponowali 791.664.909 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 1.250.000.000 złotych i dzielący się na 1.250.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na NWZ w 63,33%.

Co najmniej 5% głosów z ogólnej liczby głosów na NWZ posiadali:

1)    Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa. Skarb Państwa posiadał 367.918.980 głosów, tj. 46,47% głosów na NWZ oraz 29,43% ogólnej liczby głosów;

2)    Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny– 110.000.000 głosów tj. 13,89% głosów na NWZ oraz 8,80% ogólnej liczby głosów;

3)    AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK – 87.463.000 głosów tj. 11,05% głosów na NWZ oraz 7,00% ogólnej liczby głosów;

4)    Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" – 47.700.000 głosów tj. 6,03% głosów na NWZ oraz 3,82% ogólnej liczby głosów.