2014-02-25 16:53

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zawarcia przez PKO Bank Polski S.A. („Bank”) z Nordea Bank AB (publ), spółką zarejestrowaną w Szwecji, umowy dotyczącej nabycia przez Bank akcji spółek Nordea Bank Polska S.A. („Nordea Bank Polska”), Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. („Nordea Life Polska”) oraz Nordea Finance Polska S.A. („Umowa”, „Transakcja”), Bank informuje o podjęciu w dniu 25 lutego 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) decyzji o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia przez Bank akcji Nordea Life Polska („Decyzja dotycząca Nordea Life Polska”) w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Nordea Life Polska. Uzyskanie Decyzji dotyczącej Nordea Life Polska stanowi spełnienie kolejnego przewidzianego w Umowie warunku zawieszającego zamknięcia Transakcji.

W związku z powyższym, ostatnim przewidzianym w Umowie warunkiem zawieszającym zamknięcia Transakcji jest wydanie przez KNF decyzji o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia przez Bank akcji Nordea Bank Polska w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Nordea Bank Polska lub bezskuteczny upływu terminu do zgłoszenia przez KNF takiego sprzeciwu.