2015-03-31 19:45

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

 

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski” lub „Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu 31 marca 2015 r. Zarząd Banku przyjął w nowym brzmieniu „Zasady zarządzania adekwatnością kapitałową i kapitałem własnym w PKO Banku Polskim SA oraz w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA” („Zasady”), które obejmują swym zakresem między innymi kwestie polityki dywidendowej.

Ogólnym założeniem polityki dywidendowej Banku jest stabilne realizowanie wypłat dywidend w długim terminie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania Bankiem i Grupą Kapitałową Banku, stosownie do określanych w oparciu o przyjęte kryteria możliwości finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku. Celem polityki dywidendowej jest optymalne kształtowanie struktury funduszy własnych Banku i Grupy Kapitałowej Banku z uwzględnieniem zwrotu z kapitału i jego kosztu, potrzeb kapitałowych związanych z rozwojem, przy jednoczesnej konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej. Polityka dywidendowa zakłada możliwość realizowania wypłat z zysku Banku dla akcjonariuszy w długim terminie w kwocie nadwyżki kapitału powyżej minimalnych wskaźników adekwatności kapitałowej, z uwzględnieniem dodatkowego zabezpieczenia kapitałowego. Polityka dywidendowa uwzględnia czynniki związane z działalnością Banku i spółek Grupy Kapitałowej, a w szczególności wymogi i rekomendacje nadzorcze w zakresie adekwatności kapitałowej. Wskaźniki adekwatności kapitałowej określające kryteria dywidendowe wynoszą:

  • łączny współczynnik kapitałowy powyżej 12,5% oraz
  • współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 powyżej 12%.

Warunkiem wejścia w życie Zasad jest zatwierdzenie ich przez Radę Nadzorczą Banku.

Jednocześnie Zarząd Banku informuje, iż w dniu 31 marca 2015 r. Bank otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) zalecenie zatrzymania przez PKO Bank Polski całego zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. – do czasu ustalenia przez organ nadzoru wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku („Zalecenie”).

KNF oczekuje przedłożenia stanowiska Zarządu Banku oraz Rady Nadzorczej Banku w zakresie Zalecenia. O powyższych stanowiskach Bank poinformuje w osobnych raportach.