2018-05-16 15:16

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że otrzymał od Skarbu Państwa, jako akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku, zgłoszony na piśmie na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku (zwołanego na 18 maja 2018 r.) do punktu 9 porządku obrad, przewidującego podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Banku.

Otrzymany od Skarbu Państwa, jako akcjonariusza, projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zmiana Statutu Banku, o której mowa powyżej, wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Pliki do pobrania