2014-03-03 16:03

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zawarcia przez PKO Bank Polski S.A. („Bank”) z Nordea Bank AB (publ), spółką zarejestrowaną w Szwecji, umowy dotyczącej nabycia przez Bank akcji spółek Nordea Bank Polska S.A. („Nordea Bank Polska”), Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Nordea Finance Polska S.A. („Umowa”, „Transakcja”), Bank informuje o podjęciu w dniu 3 marca 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia przez Bank akcji Nordea Bank Polska („Decyzja dotycząca Nordea Bank Polska”) w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Nordea Bank Polska. Uzyskanie Decyzji dotyczącej Nordea Bank Polska stanowi spełnienie ostatniego warunku zawieszającego zamknięcia Transakcji przewidzianego w Umowie. Ponadto, uzyskanie Decyzji dotyczącej Nordea Bank Polska stanowi spełnienie warunku określonego w pkt 24 treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Nordea Bank Polska ogłoszonego przez Bank w dniu 3 grudnia 2013 r. („Wezwanie”).

Jednocześnie Bank informuje, że z uwzględnieniem możliwości technicznych Bank podejmie działania zmierzające do rozliczenia transakcji nabycia akcji Nordea Bank Polska w Wezwaniu w dniu 4 kwietnia 2014 r. W przypadku, w którym ze względów technicznych rozliczenie powyższej transakcji nie będzie mogło nastąpić w dniu 4 kwietnia 2014 r., zostanie ona rozliczona nie później niż w dniu 9 kwietnia 2014 r.