2015-04-07 15:57

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 15/2015 z 31 marca 2015 r. Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski” lub „Bank”) niniejszym informuje, iż na skutek otrzymania od Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) zalecenia zatrzymania przez PKO Bank Polski całego zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. – do czasu ustalenia przez organ nadzoru wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku („Zalecenie KNF”) Zarząd Banku podjął uchwałę o stosowaniu w granicach swoich kompetencji Zalecenia KNF.

Jednocześnie Bank informuje, iż zgodnie z art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych decyzja w zakresie podziału zysku należy do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.