2016-03-07 07:24

Podstawa prawna:

Paragraf 82 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

W związku z opublikowaniem w dniu 7 marca 2016 r. raportu rocznego PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2015 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2015 r., PKO Bank Polski S.A. w załączeniu przesyła nieoficjalne tłumaczenie ww. raportów na język angielski.

 

 

Pliki do pobrania