2017-06-14 16:02

Podstawa prawna:

  • 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że otrzymał od Skarbu Państwa, w imieniu którego występuje Minister Rozwoju i Finansów („Skarb Państwa”), jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Banku, projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r., zgłoszone na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych:

  • do punktu 10 porządku obrad, przewidującego podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
  • do punktu 11 porządku obrad, przewidującego podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

Otrzymane od Skarbu Państwa, jako akcjonariusza, projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Zmiany Statutu Banku, o których mowa w pkt 2 powyżej, wymagają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Pliki do pobrania