2013-01-08 00:00

Podstawa prawna:

Paragraf 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 77/2012 z dnia 27 września 2012 r.,  Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej niniejszym informuje, że z dniem 8 stycznia 2013 r. Pan Piotr Mazur został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, któremu podlegają sprawy z zakresu ryzyka i windykacji, w związku z wydaniem w dniu dzisiejszym przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na jego powołanie w skład Zarządu.