2015-01-09 16:20

Podstawa prawna:

Paragraf 103 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. informuje, iż raport roczny PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2014 r. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2014 r., których termin opublikowania został wyznaczony na dzień 12 marca 2015 r. (Raport bieżący nr 4/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r.) zostaną opublikowane w dniu 16 marca 2015 r.