2013-03-28 00:00

Podstawa prawna:

Par. 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ( „PKO Bank Polski” lub „Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu 27 marca 2013 r. PKO Bank Polski nabył w celu umorzenia wyemitowane przez Bank bankowe papiery wartościowe ("BPW")  sześciu emisji w liczbie odpowiednio  2, 18, 81, 124, 101 i 59 sztuk.
Podstawę prawną nabycia ww. papierów wartościowych stanowią Warunki Emisji BPW Strukturyzowanych.
Przyczynę nabycia BPW stanowiła wola stron transakcji, a jego celem jest umorzenie  BPW. Średnia jednostkowa cena nabycia BPW wyniosła w stosunku do danej emisji odpowiednio  1114,00 PLN, 1073,00 PLN, 977,00 PLN, 1036,00 PLN, 1067,00 PLN oraz 960,00 PLN.
Nabyte przez Bank ww. papiery wartościowe zostały wyemitowane w ramach programu emisji BPW Banku, przy czym Bank może przeprowadzić wiele emisji BPW, o łącznej wartości nominalnej BPW wyemitowanych oraz niewykupionych w czasie trwania programu nie przekraczającej 10.000.000.000 PLN lub równowartości tej kwoty w EUR, USD.