2016-03-22 18:10

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 22 marca 2016 r. został ustalony przez Radę Nadzorczą Banku tekst jednolity Statutu Banku, uwzględniający zmiany przyjęte uchwałą nr 16/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zmian Statutu Banku.

Zmieniony tekst Statutu Banku będzie obowiązywał pod warunkiem uzyskania przez Bank zezwolenia KNF na dokonanie zmian Statutu Banku oraz zarejestrowania zmian Statutu Banku przez sąd rejestrowy. Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Banku zostanie przekazana przez Bank w formie raportu bieżącego niezwłocznie po otrzymaniu stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

Treść tekstu jednolitego Statutu Banku stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania