2015-04-24 11:58

Podstawa prawna:

Paragraf 103 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

 

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. informuje, iż skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I kwartał 2015 r., którego termin opublikowania został wyznaczony na dzień 11 maja 2015 r. (Raport bieżący nr 4/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.) zostanie opublikowany w dniu 13 maja 2015 r.