2017-06-22 20:03

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 6 i 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („ZWZ”), na wniosek akcjonariusza Skarbu Państwa, podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach ZWZ. Obrady ZWZ zostaną wznowione w dniu 20 lipca 2017 r. o godzinie 10:00. Zgodnie z uzasadnieniem tej uchwały przerwa w obradach wynika z potrzeby przeprowadzenia dodatkowych analiz zakresu proponowanych zmian statutu Banku.

Jednocześnie Bank podaje do wiadomości treść dotychczas podjętych przez ZWZ uchwał, stanowiących załącznik do niniejszego raportu.

 

Pliki do pobrania