2013-04-04 00:00

Podstawa prawna:

Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

 

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  ("Bank") informuje, że  w dniu 3 kwietnia 2013 r. otrzymał zawiadomienie o transakcji zbycia poprzez wniesienie (wpłatę) do funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez podmiot zależny akcji Banku dokonanej przez osobę (podmiot) blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Banku. Wartość transakcji przekroczyła 5.000 euro, wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia zawarcia transakcji. W dniu 27 marca 2013 r. osoba (podmiot) blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej Banku zbyła poprzez wniesienie do funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez podmiot zależny 18.039.330 akcji Banku po cenie 34,72 zł za akcję. Transakcja ta była transakcją dokonaną  poza rynkiem regulowanym.