2016-04-21 12:05

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („PKO Bank Polski” lub „Bank”) informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2016 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie PKO Banku Polskiego, wprowadzonych uchwałą nr 16/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego z dnia 25 lutego 2016 roku (przekazanych przez Bank do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 11/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.). Na dokonanie tych zmian Statutu, Bank uzyskał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego

W Statucie Banku wprowadzono następujące zmiany: 

1)     § 15 ust. 1 pkt 8 otrzymał brzmienie:

powołania i odwołania, w tajnym głosowaniu Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu,”

dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 1 pkt 8 Statutu Banku:

„powołania i odwołania, na wniosek Prezesa Zarządu w tajnym głosowaniu, Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu,”

 

2)       w § 19 skreślono ust. 4

dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 4 Statutu Banku:

„Członek Zarządu może zostać odwołany wyłącznie z ważnych powodów.”

 

3)       w § 23 ust. 1 skreślono pkt 4

dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku:

„ustala podporządkowanie członkom Zarządu poszczególnych obszarów działania, z zastrzeżeniem ust. 4,”

 

4)       w § 23 ust. 1 skreślono pkt 7

dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 1 pkt 7 Statutu Banku:

„przedstawia Radzie Nadzorczej wnioski w sprawie powołania i odwołania Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu,”

 

5)       § 23 ust. 3  otrzymał brzmienie:

„Pod nieobecność Prezesa Zarządu jego obowiązki wykonuje członek Zarządu do spraw ryzyka. W przypadku nieobecności Prezesa i członka Zarządu do spraw ryzyka, obowiązki Prezesa Zarządu wykonuje członek Zarządu wskazany przez Prezesa Zarządu. W przypadku braku wskazania, obowiązki Prezesa Zarządu wykonuje pierwszy w kolejności alfabetycznej nazwiska członek Zarządu.”,

 

dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 3  Statutu Banku:

„Pod nieobecność Prezesa Zarządu jego obowiązki wykonuje członek Zarządu, wyznaczony przez Prezesa Zarządu.”

 

W dniu 22 marca 2016 r. Rada Nadzorcza Banku ustaliła jednolity tekst Statutu uwzględniający ww. zmiany (o czym Bank informował raportem bieżącym nr 22/2016).