2017-06-30 11:09

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

 

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 r., w odpowiedzi na wniosek akcjonariusza Banku – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Rozwoju i Finansów („Akcjonariusz") przekazany w dniu 26 czerwca 2017 r., dotyczący udzielenia informacji o wysokości odpraw i odszkodowań dla byłych członków Zarządów Banku, za okres od 2008 r. do 26 czerwca 2017 r., Bank, działając na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przekazał Akcjonariuszowi odpowiedź jak w załączniku do niniejszego raportu.

 

Pliki do pobrania