2015-05-06 13:33

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

 

Treść raportu: 

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 6 maja 2015 r., podejmując uchwałę, postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku rekomendację podziału zysku osiągniętego za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku (w wysokości 3 079 471 tys. złotych) oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych wynikającego z połączenia Banku z Nordea Bank Polska S.A. (w wysokości 132 793 tys. złotych), w łącznej wysokości 3 212 264 tys. złotych wskazując na jego następujące przeznaczanie:

1)     na kapitał zapasowy w kwocie 1 900 000 tys. złotych,

2)     na kapitał  rezerwowy w kwocie 62 264 tys. złotych,

3)     pozostałą część zysku w kwocie 1 250 000 tys. złotych pozostawiając niepodzieloną.

 

Decyzja w sprawie rekomendowanego podziału zysku za 2014 r. jest spójna z deklarowaną przez Bank decyzją o zastosowaniu się do zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego zatrzymania przez Bank całego zysku wypracowanego w 2014 roku do czasu ustalenia przez organ nadzoru wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku, o którym Bank informował raportem bieżącym nr 15/2015.