2013-04-17 00:00

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu: 

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2013 r. podjął uchwałę i postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku rekomendację wypłaty dywidendy za 2012 r. w wysokości 2.250.000.000  złotych (t.j 61,12% sumy zysku netto za 2012 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 88 533 tys. zł), czyli 1,80 zł na jedną akcję. Rekomendowana przez Zarząd dywidenda ma charakter pieniężny.

Zarząd zaproponował ustalenie dnia dywidendy na dzień 19 września 2013 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 4 października 2013 r.

 

Decyzja w sprawie rekomendowanego podziału zysku za 2012 r. jest zgodna z przyjętą przez Bank polityką dywidendową, o której Bank informował raportem bieżącym nr 22/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r. Wypłata dywidendy w rekomendowanej wysokości zapewni utrzymanie wskaźnika adekwatności kapitałowej powyżej 12% oraz utrzymanie wskaźnika Tier 1 powyżej 9% z zachowaniem niezbędnego bufora kapitałowego. Wypłata dywidendy w rekomendowanej wysokości pozwoli utrzymać dobrą sytuację kapitałową i płynnościową Banku.

 

Proponowany poziom dywidendy wpisuje się w stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) odnoszące się do wzmocnienia baz kapitałowych banków. Zgodnie z pismem KNF z dnia 28 listopada 2012 roku, bank może rekomendować wypłatę dywidendy, jeśli:

  • posiada współczynnik wypłacalności powyżej 12%;
  • współczynnik Tier 1 kształtuje się powyżej 9%;
  • prognoza współczynnika wypłacalności na koniec 2013 r. w scenariuszach testów warunków skrajnych (bazowym, szokowym I i szokowym II) kształtuje się powyżej 12%;
  • prognoza współczynnika Tier 1 na koniec 2013 r. w scenariuszach testów warunków skrajnych (bazowym, szokowym I i szokowym II) kształtuje się powyżej 9%;
  • ocena BION w zakresie poziomu kapitału jest lepsza niż 2,5;
  • ocena BION w zakresie adekwatności kapitałowej jest lepsza niż 2,5;
  • ogólna ocena BION jest lepsza niż 2,5;

 

Dodatkowo jako zasadę zapewniającą ostrożne i stabilne funkcjonowanie banków KNF przyjął, iż maksymalny poziom wypłaconej dywidendy za 2012 r. nie powinien przekraczać 75% zysku.

Bank spełnia wszystkie podane wyżej kryteria w taki sposób, że Zarząd może rekomendować wypłatę dywidendy.

 

Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy została rozpatrzona i zaopiniowana pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku, zgodnie z § 9 ust. 2 Statutu Banku. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 Statutu Banku rekomendacja ta zostanie przedstawiona pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 r.