2015-05-06 13:39

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2015 Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu 6 maja 2015 r. Rada Nadzorcza Banku zatwierdziła w nowym brzmieniu „Zasady zarządzania adekwatnością kapitałową i kapitałem własnym w PKO Banku Polskim SA oraz w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA” („Zasady”), które obejmują swym zakresem między innymi kwestie polityki dywidendowej.

Zatwierdzenie Zasad przez Radę Nadzorczą Banku było warunkiem ich wejścia w życie, po przyjęciu przez Zarząd Banku w dniu 31 marca 2015 r.