2016-05-23 13:57

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2016 z dnia 12 maja 2016 r.  Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. (dalej: „Bank”)  wyjaśnia, że podane w tym raporcie wskaźniki dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych w ujęciu Grupy Kapitałowej Banku, o których Bank został poinformowany, nie wynikają ze zmniejszenia poziomu ryzyka portfela walutowych kredytów hipotecznych, a z odniesienia go do aktywów ważonych ryzykiem Grupy Kapitałowej Banku, co w konsekwencji skutkowało wskazaniem innych wartości dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie skonsolidowanym niż na poziomie jednostkowym.

Dodatkowo Bank doprecyzowuje, iż spełnia kryteria kwalifikujące do wypłaty dywidendy w wysokości do 50 % zysku wypracowanego przez Bank za 2015 r. i jednocześnie podkreśla, że będzie stosował się do zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego, o czym informował w raporcie bieżącym nr 28/2016 z 18 maja 2016 r.