2013-05-13 00:00

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

W związku z opublikowaniem w dniu 13 maja 2013 r. raportu Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego za pierwszy kwartał 2013 r., w tym skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  PKO Banku Polskiego SA za pierwszy kwartał 2013 r., PKO Bank Polski SA w załączeniu przesyła nieoficjalne tłumaczenie ww. raportu na język angielski.

 

 

Pliki do pobrania