2015-05-19 18:20

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

 

Treść raportu:

 

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. (dalej: „Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu 19 maja 2015 r. agencja ratingowa Fitch Ratings („Fitch”) opublikowała informację, w której poinformowała o obniżeniu oceny wparcia dla Banku z oceny „2” na „5”.

Obniżenie oceny wparcia dla Banku wynika z założenia, iż Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (BRRD) przewiduje ramy procesu niewypłacalności banków, zgodnie z którymi wierzyciele najprawdopodobniej zostaną zobowiązani do pokrywania strat banków, w przypadku kiedy będzie to konieczne, zamiast albo w pierwszej kolejności przed otrzymaniem przez bank wsparcia ze strony skarbu państwa.

Według informacji zamieszczonych na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl projekt ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, który będzie implementował przepisy Dyrektywy w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (BRRD) znajduje się w procesie uzgodnień legislacyjnych.