2016-06-02 18:09

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Treść raportu:

 

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 2 czerwca 2016 r., podejmując stosowną uchwałę, Zarząd postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku rekomendację podziału zysku osiągniętego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku (w wysokości 2 571 142 tys. złotych) oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych (w wysokości 1 250 000 tys. złotych), w łącznej wysokości 3 821 142 tys. złotych proponując jego następujący podział:

1)     na dywidendę dla akcjonariuszy 1 250 000 tys. złotych,

2)     na kapitał zapasowy w kwocie 2 500 000 tys. złotych,

3)     na kapitał  rezerwowy w kwocie 71 142 tys. złotych.

 

Podziału zysku w sposób określony powyżej Zarząd proponuje dokonać pod warunkiem, że do dnia 8 grudnia 2016 roku (włącznie) spełnią się łącznie następujące warunki:

1)     Bank nie przejmie kontroli nad bankiem lub innym podmiotem sektora finansowego przez bezpośrednie lub pośrednie nabycie pakietu akcji ani nie nabędzie uprawnienia i nie zaciągnie obowiązku takiego przejęcia kontroli, oraz

2)     nie nastąpią zmiany regulacyjne lub zmiany zaleceń nadzorczych wpływające na wymogi w zakresie funduszy własnych Banku, które – według poziomu wskaźników adekwatności kapitałowej ujętych w sprawozdaniu finansowym Banku za 3. kwartał 2016 r. – spowodowałoby brak możliwości wypłaty dywidendy w zgodzie z wymaganiami regulacyjnymi i zaleceniami nadzorczymi (spełnienie się obu warunków łącznie dalej jako „Spełnienie Warunków Dywidendy”).

 

W przypadku braku Spełnienia Warunków Dywidendy, zysk netto Banku osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w wysokości 2 571 142 tysiące złotych oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 1 250 000 tysięcy złotych, łącznie w wysokości 3 821 142 tysiące złotych  proponuje się podzielić w następujący sposób:

1)     na kapitał zapasowy w wysokości                        3 750 000 tys. złotych,

2)     na kapitał rezerwowy w wysokości                            71 142 tys. złotych.

 

Zgodnie z proponowaną treścią uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Banku zobowiązany będzie podjąć uchwałę w sprawie stwierdzenia Spełnienia Warunków Dywidendy albo braku Spełnienia Warunków Dywidendy najpóźniej w dniu 9 grudnia 2016 r. Termin ten został oznaczony w sposób umożliwiający Bankowi przeprowadzenie niezbędnych analiz, a także z uwzględnieniem możliwych terminów przedstawienia nowych wymagań nadzorczych w zakresie funduszy własnych oraz określenia ich wpływu na poziomy wskaźników adekwatności kapitałowej ujętych w sprawozdaniu finansowym Banku za 3. kwartał 2016 r., co z kolei jest konieczne dla stwierdzenia Spełnienia Warunków Dywidendy lub braku ich spełnienia.

Informacja o uchwale Zarządu Banku w sprawie Spełnienia Warunków Dywidendy albo braku Spełnienia Warunków Dywidendy zostanie przekazana przez Bank do publicznej wiadomości w formie raportu.

W przypadku Spełnienia Warunków Dywidendy dzień dywidendy proponuje się oznaczyć na 30 września 2016 r., a termin wypłaty dywidendy – na dzień 20 grudnia 2016 r.; dywidenda będzie miała charakter pieniężny i wynosić będzie 1,00 zł brutto na jedną akcję.

Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za 2015 r. jest spójna z deklarowaną przez Bank decyzją o zastosowaniu się do zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego oczekiwanego poziomu współczynnika wypłacalności, o którym Bank informował raportem bieżącym nr 28/2016.

Rekomendowany sposób podziału zysku za 2015 r. zmierza do uzależnienia sposobu podziału zysku osiągniętego w 2015 roku od potencjalnych czynników wpływających na potrzeby kapitałowe Banku. Obejmują one ewentualne działania Banku dotyczące możliwego zaangażowania w procesy akwizycji podmiotów działających w sektorze bankowym lub innych podmiotów sektora finansowego, a także czynniki zewnętrzne dotyczące potencjalnych zmian regulacyjnych lub zaleceń nadzorczych, wpływających na wymogi w zakresie funduszy własnych Banku.

Rekomendacja Zarządu w zakresie podziału zysku Banku za 2015 rok, o której mowa w niniejszym raporcie, uzyskała pozytywną opinię Rady Nadzorczej Banku.