2014-04-25 00:00

Podstawa prawna:

Par. 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski”) niniejszym informuje, że w dniu 25 kwietnia 2014 r. PKO Bank Polski w ramach konsorcjum bankowego zawarł umowę kredytową z jednym z klientów PKO Banku Polskiego („Klient”). Przedmiotem umowy jest udzielenie Klientowi kredytu obrotowego odnawialnego w łącznej wysokości do 2.000.000.000 EUR (czyli około 8.378.600.000 PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 25 kwietnia 2014 roku), przeznaczonych na refinansowanie odnawialnego kredytu obrotowego Klienta oraz finansowanie działalności Klienta i spółek z Grupy Kapitałowej Klienta („Kredyt” i „Umowa Kredytowa”).

Udział PKO Banku Polskiego w kwocie Kredytu wynosi 100.000.000 EUR (czyli 418.930.000 PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 25 kwietnia 2014 roku). Ostateczna spłata Kredytu nastąpi w terminie 5 lat od podpisania Umowy Kredytowej. Kredyt może być wykorzystywany w EUR, USD, PLN, CAD oraz CZK. Oprocentowanie Kredytu oparte jest o stawkę WIBOR/EURIBOR/LIBOR/PRIBOR/CDOR powiększonej o marżę, której wysokość jest uzależniona od wskaźnika dług netto/EBITDA. Pozostałe warunki kredytowania nie odbiegają od warunków rynkowych.

Łączna wartość umów zawartych przez PKO Bank Polski i jednostki zależne z Klientem i jego spółkami zależnymi w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień podpisania Umowy Kredytowej ( wliczając Kredyt) wynosi 2.642.075.250 zł.

Zawarcie Umowy Kredytowej powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez PKO Bank Polski S.A. umowy znaczącej, gdyż łączna wartość świadczeń wynikających z umów zawartych z Klientem spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 44) w związku z par. 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Umowa o największej wartości zawarta z Klientem:

Największym zaangażowaniem PKO Banku Polskiego wobec Klienta powstałym w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia Umowy Kredytowej jest zaangażowanie przejęte przez PKO Bank Polski w ramach nabycia od Nordea Bank AB (publ) tzw. szwedzkiego portfela wierzytelności, przejętego w dniu zamknięcia transakcji nabycia przez PKO Bank Polski S.A. akcji spółek: Nordea Bank Polska S.A., Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Nordea Finance Polska S.A. (o czym PKO Bank Polski informował raportem bieżącym nr 26/2014 w dniu 1 kwietnia 2014 r.) („Przejęte Zaangażowanie”).

Przejęte Zaangażowanie wynika z umowy podpisanej w ramach konsorcjum banków w dniu 28 kwietnia 2011 roku i dotyczy refinansowania linii kredytowych Klienta („Przejęta Umowa”). Środki pozyskane przez Klienta w ramach Przejętego Zaangażowania były przeznaczone na spłatę istniejącego zadłużenia walutowego oraz finansowanie działalności zarówno Klienta, jak i spółek z Grupy Kapitałowej Klienta. Maksymalna wartość zadłużenia Klienta w ramach Przejętej Umowy wynosi 2.625 mln EUR (czyli około 10.330 mln PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 28 kwietnia 2011 roku). Udział PKO Banku Polskiego w kredycie udzielonym na mocy Przejętej Umowy wynosi 300 mln EUR (czyli 1.252.950.000 PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 1 kwietnia 2014 roku). Przejęta Umowa obowiązuje do 2016 roku z dwoma jednorocznymi opcjami przedłużenia. Kredyt udzielony na mocy Przejętej Umowy może być wykorzystywany w EUR, USD, PLN oraz CZK. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR/EURIBOR/LIBOR/PRIBOR powiększoną o marżę. Zgodnie z zapisami Przejętej Umowy wysokość oprocentowania kredytu będzie zależna od poziomu wskaźnika dług netto/EBITDA. Pozostałe warunki kredytowania również nie odbiegają od warunków rynkowych.