2015-05-21 19:10

Podstawa prawna:

Par. 5 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. (“Bank”) informuje, iż w dniu 21 maja 2015 r. Moody’s Investors Service („Moody’s”) opublikował notę prasową na stronie internetowej www.moodys.com („Nota”), w której poinformował o zmianie ocen ratingowych Banku na skutek zakończenia przeglądu ocen ratingowych nadanych bankom w Polsce (o rozpoczęciu przeglądu Bank poinformował w raporcie nr 12/2015). Przegląd wynikał z przyjęcia nowej metodologii wydanej przez tę agencję w dniu 16 marca 2015 r.   

Zgodnie z treścią Noty:

  • ocena depozytów została utrzymana na poziomie A2/P-1,
  • ocena zobowiązań została obniżona z oceny A2/(P)P-1 do oceny A3/(P)P-2,
  • opinia o ryzyku kontrahenta została ustalona na poziomie A2(cr)/P-1(cr),
  • perspektywa dla ocen została podwyższona z „negatywnej” na „stabilną”.

 

Podwyższenie perspektywy i utrzymanie ocen Banku wynika ze sprzyjającego otoczenia makroekonomicznego Polski oraz odpowiednich głównych wskaźników Banku, w tym z poprawy współczynników kapitałowych, poprawy jakości portfela aktywów oraz utrzymania dobrej rentowności.

Korekta oceny zobowiązań wynika z uwzględnienia przez Moody’s niższego prawdopodobieństwa uzyskania przesz Bank ewentualnego wsparcia ze strony skarbu państwa w przypadku zaprzestania przez Bank spłaty zobowiązań. W ocenie Moody’s Polska jako kraj należący do Unii Europejskiej zaimplementuje Dyrektywę Unii Europejskiej w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (BRRD), co powoduje w opinii agencji konieczność zmiany prawdopodobieństwa udzielenia wparcia Bankowi ze strony skarbu państwa z bardzo wysokiego na umiarkowane.

Według informacji zamieszczonych na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.plprojekt ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, który będzie implementował przepisy Dyrektywy w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (BRRD) znajduje się w procesie uzgodnień legislacyjnych.