2014-04-29 10:49

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu: 

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski” ) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2014 r. podejmując odpowiednią uchwałę postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego rekomendację wypłaty dywidendy za 2013 r. w wysokości 937.500 tys.  zł (tj. w kwocie stanowiącej 31,65% sumy zysku netto za 2013 r. oraz niepodzielonej straty z lat ubiegłych, wynoszącej 271.242 tys. zł), czyli 0,75 zł brutto na jedną akcję. Niepodzielona strata z lat ubiegłych powstała w wyniku wprowadzenia przez PKO Bank Polski retrospektywnej zmiany zasad rachunkowości w zakresie rozpoznawania przychodów i kosztów z tytułu opłat pobranych/zapłaconych przez PKO Bank Polski z tytułu przystąpienia klientów do umów ubezpieczeń związanych z produktami bankowymi oferowanymi przez PKO Bank Polski.

Rekomendowana przez Zarząd dywidenda ma charakter pieniężny.

Zarząd zaproponował ustalenie dnia dywidendy na dzień 18 września 2014 r., a terminu wypłaty dywidendy na dzień 3 października 2014 r.

Decyzja w sprawie rekomendowanego podziału zysku za 2013 r. jest spójna z deklarowaną przez PKO Bank Polski polityką dywidendy przyjętą przez Zarząd i Radę Nadzorczą PKO Banku Polskiego (o której PKO Bank Polski informował raportem bieżącym nr 22/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r.), która zakłada stabilne realizowanie wypłat z zysku dla akcjonariuszy w długim terminie w kwocie nadwyżki kapitału powyżej przyjętych minimalnych wskaźników adekwatności kapitałowej. Wypłata dywidendy w proponowanej wysokości pozwoli zachować miary adekwatności kapitałowej na bezpiecznym poziomie, zgodnym ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) oraz zapewni rozwój działalności kredytowej PKO Banku Polskiego. Polityka dywidendy PKO Banku Polskiego jest zgodna z ogólnymi rekomendacjami KNF skierowanymi do prezesów banków odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za 2013 rok.

Zgodnie z pismem KNF z dnia 10 grudnia 2013 roku, bank może rekomendować wypłatę dywidendy, jeśli:

  • bank nie jest objęty programem postępowania naprawczego;
  • posiada współczynnik wypłacalności powyżej 12%;
  • współczynnik Tier 1 kształtuje się powyżej 9%;
  • prognoza współczynnika wypłacalności na koniec 2014 r. w scenariuszu testów warunków skrajnych (referencyjnym) kształtuje się powyżej 12%;
  • prognoza współczynnika Tier 1 na koniec 2014 r. w scenariuszu testów warunków skrajnych (referencyjnym) kształtuje się powyżej 9%;
  • ogólna ocena BION jest lepsza niż 2,5;
  • ocena BION w zakresie poziomu kapitału jest lepsza niż 2,5.