2016-06-20 15:11

Podstawa prawna:

§103 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. informuje, iż skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. wraz ze skróconym jednostkowym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2016 r., którego termin opublikowania został wyznaczony na dzień 8 sierpnia 2016 r. (Raport bieżący nr 1/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r.) zostanie opublikowany w dniu 29 sierpnia 2016 r.