2013-05-24 09:12

Podstawa prawna:

Paragraf 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna podaje w załączeniu do wiadomości treść projektów uchwał (wraz z uzasadnieniami i nieopublikowanymi załącznikami), które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w dniu 20 czerwca 2013 roku.

Pliki do pobrania