2014-04-30 16:00

Podstawa prawna:

Paragraf 5 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski”) niniejszym informuje, że agencja ratingowa Standard and Poor's w dniu 29 kwietnia 2014 r., po dokonaniu analizy mającej wejść w życie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków oraz ocenie jej wpływu na potencjalne wsparcie dla PKO Banku Polskiego ze strony Skarbu Państwa, podtrzymała długoterminowy rating kredytowy PKO Banku Polskiego na poziomie "A-" z perspektywą utrzymania oceny negatywnej oraz krótkoterminowy rating kredytowy PKO Banku Polskiego na poziomie "A-2" z perspektywą utrzymania oceny stabilną.