2015-06-03 12:50

Podstawa prawna:

Par. 38 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) informuje, iż otrzymał od Skarbu Państwa Rzeczpospolitej Polskiej („Skarb Państwa”), jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Banku, żądanie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, zwołanego na dzień 25 czerwca 2015 r., zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych o punkt przewidujący podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.

 

W związku z powyższym Zarząd Banku ogłasza zmieniony porządek obrad:

 1)     otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2)      wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3)     stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,

4)      przyjęcie porządku obrad,

5)     rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. za 2014 rok, a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2014 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,

6)     rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2014 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku,

7)     rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. za 2014 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2014 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2014 roku,

8)     podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. za 2014 rok,

b)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku,

c)      zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2014 rok,

d)      zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.  za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku,

e)      zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2014 rok,

f)       podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2014 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,

g)      udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2014 r.,

h)      udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2014 r.,

i)        udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.,

j)        udzielania absolutorium członkom rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.,

9)      podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,

10) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,

11) podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.,

12) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej,

13) zamknięcie obrad.

Wraz z wnioskiem Skarb Państwa przekazał stosowne projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowiące załączniki do niniejszego raportu.

 

Pliki do pobrania