2014-05-14 09:34

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 13 i § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

PKO Bank Polski S.A. („Bank”) niniejszym informuje o zamiarze połączenia Banku z podmiotem zależnym – spółką Nordea Bank Polska S.A. („Nordea”), w której Bank posiada 100% akcji.

Połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Nordea jako spółki przejmowanej na Bank jako spółkę przejmującą (połączenie przez przejęcie).

Realizacja połączenia uzależniona będzie od:

  • uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z połączeniem, w tym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) na połączenie oraz zezwolenia KNF na zmiany statutu Banku dokonywane w związku z połączeniem;
  • podjęcia przez Walne Zgromadzenie Banku oraz Walne Zgromadzenie Nordea uchwał dotyczących połączenia, a w szczególności uchwał w przedmiocie: (a) wyrażenia zgody na plan połączenia oraz (b) wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Banku dokonywane w związku z połączeniem.

Planowane połączenie ma na celu wzmocnienie pozycji Banku jako lidera w polskim sektorze bankowym, poszerzenie kanałów dystrybucji oraz doskonalenie jakości usług. Realizacja połączenia powinna w znaczący sposób poprawić pozycję Banku w segmencie zamożnych klientów detalicznych, wzmocnić kompetencje w segmencie bankowości korporacyjnej oraz przełożyć się na wzrost w zakresie bancassurance. Połączenie banków pozwoli na osiągnięcie synergii, zarówno operacyjnych polegających na wyeliminowaniu powtarzających się procesów i optymalizacji działań, jak i finansowych poprzez osiągnięcie wyższej efektywności poprzez korzyści skali, wyższą rentowność produktów i usług, a przede wszystkim wzmocnienie pozycji rynkowej. Ponadto, Bank po połączeniu będzie mógł zaoferować swoim klientom i klientom Nordea szerszy wachlarz produktów, bogatszą ofertę usług oraz większą dostępność produktów i usług.

Bank jest największym bankiem komercyjnym w Polsce oraz wiodącym bankiem na rynku polskim pod względem skali działania, kapitałów własnych, kredytów, depozytów, liczby klientów oraz wielkości sieci dystrybucji. Należy również do najstarszych działających instytucji finansowych w kraju.

Poza działalnością ściśle bankową Bank prowadzi również działalność maklerską, a poprzez swoje spółki zależne świadczy specjalistyczne usługi finansowe w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych oraz funduszy emerytalnych. Ponadto, Grupa Kapitałowa Banku prowadzi działalność inwestycyjną, deweloperską i windykacyjną, a w 2013 roku prowadziła również działalność w zakresie obsługi i rozliczeń transakcji kartowych.

Na koniec 2013 roku, wartość sumy bilansowej Banku osiągnęła poziom 196,3 mld PLN, kapitały własne wyniosły 25,1 mld PLN. Wypracowany przez Bank w 2013 roku zysk netto wyniósł 3,2 mld PLN. W 2013 roku z usług Banku korzystało 8,4 mln klientów w segmencie detalicznym oraz 12,4 tys. klientów w segmencie korporacyjnym. Bank należy do największych pracodawców w Polsce, na koniec 2013 roku zatrudniał 24,4 tys. pracowników.

Nordea oferuje szeroki zakres usług bankowych świadczonych na rzecz klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z zakresem usług określonym w statucie. Nordea w swej działalności kredytowej i depozytowej oferuje szeroki zakres usług podmiotom gospodarczym, osobom prywatnym oraz jednostkom samorządu terytorialnego.

Na koniec 2013 roku, wartość sumy bilansowej Nordea osiągnęła poziom 32,9 mld PLN, kapitały własne wyniosły 2,3 mld PLN. Wypracowany przez Nordea w 2013 roku zysk netto wyniósł 59,6 mln PLN. Na koniec 2013 roku Nordea zatrudniała 2,0 tys. pracowników.