2015-06-05 14:22

Podstawa prawna:

Par. 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, iż otrzymał od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa („Skarb Państwa”), jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Banku, projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, zwołanego na dzień 25 czerwca 2015 r., zgłoszony na podstawie art. 401 § 4 w związku z 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych do punktu porządku obrad przewidującego zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.

Otrzymany od Skarbu Państwa jako akcjonariusza projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Przedstawione przez Skarb Państwa zmiany Statutu, zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe wymagają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Pliki do pobrania