2014-05-14 18:09

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 13 i § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

PKO Bank Polski S.A. („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Banku nr 37/2014 z dnia 14 maja 2014 r. dotyczącego zamiaru połączenia Banku z Nordea Bank Polska S.A. („Nordea”) („Połączenie”) niniejszym informuje, iż w dniu 14 maja 2014 r., Zarząd Banku i Zarząd Nordea uzgodniły i podpisały plan połączenia Banku z Nordea sporządzony zgodnie z art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) („Plan Połączenia”).

Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Nordea, jako spółki przejmowanej, na rzecz Banku, jako spółki przejmującej. Na skutek Połączenia Bank wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Nordea, a Nordea zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Banku. Połączony bank będzie działał pod firmą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.

Zważywszy, że Bank (jako spółka przejmująca) jest jedynym akcjonariuszem Nordea (spółki przejmowanej):

  • stosownie do art. 515 § 1 KSH Połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego Banku;
  • stosownie do art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH, zarządy łączących się spółek nie sporządzą pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 KSH; oraz
  • stosownie do art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH, Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 KSH.

Realizacja Połączenia uzależniona będzie od:

  • uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) na Połączenie oraz zezwolenia KNF na zmiany statutu Banku dokonywane w związku z Połączeniem;
  • podjęcia przez Walne Zgromadzenie Banku oraz Walne Zgromadzenie Nordea uchwał dotyczących Połączenia, a w szczególności uchwały w przedmiocie: (a) wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz (b) wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Banku dokonywane w związku z Połączeniem.

Mając na uwadze powyższe, Bank w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami.

Pliki do pobrania